_____________________________________________________________________________________

Evenemang i siffror

Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet och Visita med Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) som projektägare har gått samman i projektet Evenemang i siffror. Projektet syftar till att ta fram relevant och pålitlig statistik över evenemangsektorn som ska stärka kunskapen om sektorn och hur den kan utvecklas. Aktörsgruppen driver projektet med stöd från Tillväxtverket.

Aktörsgruppen har gett Jupel i uppdrag att ta fram den nationella statistiken över branschen och även utveckla en metod för att effektivt kunna ta fram årligt återkommande statistik. Idag saknas tillförlitliga siffror som är jämförbara mellan branscherna i sektorn. Det finns ett stort behov av tillförlitlig, trovärdig, jämförbar statistik som går att följa upp långsiktigt. Trovärdiga och realistiska underlag är avgörande för att förstå evenemangens betydelse och hur de ska behandlas i form av stöd, framtida satsningar och kompetensförsörjning.

Pressmeddelande om projektet:

_____________________________________________________________________________________

Statistisk kartläggning av biblioteksanvändning

Region Östergötland

För Götabibliotekens räkning genomför Jupel en utförlig statistisk kartläggning av biblioteksanvändningen. Götabiblioteken är ett samarbete mellan regionens 13 kommuner samt Tranås kommun. Projektet har stöd av flertalet funktioner inom Region Östergötland.

Syftet med projektet är att få en komplett bild över biblioteksanvändningen av Götabibliotekens sammanlagt 47 bibliotek. Kartläggningen innefattar en grundlig beskrivning av vilka bibliotekens användare är, vilka egenskaper de har och hur deras aktivitetsmönster ser ut. Minst lika viktigt är att ta reda på vilka som inte använder biblioteken idag för att i förlängningen möjliggöra en utveckling av verksamheten så att den är angelägen för, och når alla. Kartläggningen innefattar även jämförelser mellan de 47 biblioteken och geografiska skillnader i biblioteksanvändning.

Jupel sammanför data från regionens biblioteksdatasystem med folkbokföringsdata från Statistiska Centralbyrån. Vi levererar utförlig deskription av olika användarsegment och analyser om bakomliggande faktorer som styr biblioteksanvändningen. Baserat på våra analyser kan kommunen vidta åtgärder för att optimera biblioteksverksamheten.

Region Gotland

För Region Gotlands räkning har Jupel enligt samma metodik genomfört en statistisk kartläggning av användare och icke-användare av regionens bibliotek i projektet Stärkta bibliotek (med statliga medel från Kulturrådet). Syftet med kartläggningen var att ringa in vilka grupper som använder och vilka grupper som inte använder biblioteken för att kunna arbeta riktat och utforma och utveckla verksamheten så att den i ökad grad uppfyller bibliotekslagens målsättning.

Länk till projektet Stärkta bibliotek Gotland:

https://gotland.se/100431

_____________________________________________________________________________________

Kundanalys

Enkla Elbolaget levererar klimatklok el till både privat-och företagskunder. Bolaget arbetar engagerat och målinriktad med kundservice. 2020 vann Enkla Elbolaget ”Brilliant Awards – Customer Experience 2020” för bästa kundservice i elbranschen. För elbolagets räkning gör JUPEL en grundlig analys av bolagets privatkunder, deras egenskaper och vad som driver kundernas olika beslut och beteenden. Elhandelskunder har en tendens att vara lättrörliga mellan olika elbolag. JUPEL identifierar exempelvis skillnader i egenskaper mellan 1) trogna kundgrupper och övriga, 2) kundgrupper som kommit in via olika rekryteringskanaler, 3) kunder i olika geografiska områden och 4) kunder med olika konsumtionsmönster. JUPELs analyser ger Enkla Elbolaget förutsättningar att

  • erbjuda elbolagets kunder bättre lösningar
  • nå nya kundgrupper
  • minska churn
  • bli effektivare i sin kundkommunikation
  • öka sin lönsamhet och konkurrenskraft

Genom att i våra analyser komplettera bolagets kunddata med omfattande folkbokföringsdata genererar Jupel ingående och uttömmande information om bakomliggande mekanismer för olika kundsegment.

_____________________________________________________________________________________