Enkla Elbolaget levererar klimatklok el till både privat-och företagskunder. Bolaget arbetar engagerat och målinriktad med kundservice. 2020 vann Enkla Elbolaget ”Brilliant Awards – Customer Experience 2020” för bästa kundservice i elbranschen. För elbolagets räkning gör JUPEL en grundlig analys av bolagets privatkunder, deras egenskaper och vad som driver kundernas olika beslut och beteenden. Elhandelskunder har en tendens att vara lättrörliga mellan olika elbolag. JUPEL identifierar exempelvis skillnader i egenskaper mellan 1) trogna kundgrupper och övriga, 2) kundgrupper som kommit in via olika rekryteringskanaler, 3) kunder i olika geografiska områden och 4) kunder med olika konsumtionsmönster. JUPELs analyser ger Enkla Elbolaget förutsättningar att

  • erbjuda elbolagets kunder bättre lösningar
  • nå nya kundgrupper
  • minska churn
  • bli effektivare i sin kundkommunikation
  • öka sin lönsamhet och konkurrenskraft

Genom att i våra analyser komplettera bolagets kunddata med omfattande folkbokföringsdata genererar Jupel ingående och uttömmande information om bakomliggande mekanismer för olika kundsegment.

_____________________________________________________________________________________

För Region Gotlands räkning genomför Jupel en statistisk kartläggning av användare och icke-användare av kommunens bibliotek i projektet Stärkta bibliotek (med statliga medel från Kulturrådet). Syftet med kartläggningen är att ringa in vilka grupper som använder och vilka grupper som inte använder biblioteken för att kunna arbeta riktat och utforma och utveckla verksamheten så att den i ökad grad uppfyller bibliotekslagens målsättning. Enligt bibliotekslagen ska biblioteksverksamhet vara tillgänglig för alla. Jupel sammanför data från det lokala biblioteksdatasystemet med folkbokföringsdata från Statistiska Centralbyrån. Vi levererar utförlig deskription av olika användarsegment och analyser om bakomliggande faktorer som styr biblioteksanvändningen. Baserat på våra analyser kan kommunen vidta åtgärder för att optimera biblioteksverksamheten.

_____________________________________________________________________________________

Ett företag som arbetar med operationellt stöd till hotell, erbjuder sina kunder ett Revenue Management system som bygger på boknings- och konkurrentprisdata.  Företaget står i begrepp att komplettera sitt system med innovativa analysfunktioner. JUPEL bistår företaget med att utveckla statistiska analysmetoder för exempelvis prognoser för beläggning och dynamisk prissättning. Våra algoritmer ska integreras i företagets system så att företaget kan erbjuda användare av systemet (hotell och hotellkedjor) kraftfullare beslutsunderlag i sitt Revenue Management arbete.

_____________________________________________________________________________________

Ett företag inom detaljhandeln har nyligen beslutat att börja arbeta mer datadrivet genom att göra satsningar på Data Science, analys och AI-lösningar. Företaget står i begrepp att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som finns med att integrera en högre grad av datadrivna arbetssätt i den egna verksamheten, och behöver strategisk rådgivning. JUPEL börjar med att göra en nulägesbeskrivning över företagets befintliga datalager och förutsättningar i form av affärssystem (ERP/CRM/MA/Accounting/Commerce) och IT-miljö. Vi går igenom företagets specifika behov av datadrivna insikter om affärsprocesser och kunder. Leveransen är en strategisk plan med rekommendationer på konkreta analyslösningar, hur dessa kan kopplas till företagets affärssystem samt vilka externa datakällor som kan tillföra ytterligare mervärde.

_____________________________________________________________________________________

För ett telekomföretag som har problem med stort kundbortfall, s.k churn, där omkring 30 % av kunderna lämnar företaget varje år, gör JUPEL en kundanalys. Att minska kundbortfallet är oerhört värdefullt. Forskning visar att kostnaden för att attrahera en ny kund kan vara upp till 10 gånger så hög som kostnaden för att behålla en nuvarande. JUPELs analyser hjälper företaget att hitta vilka specifika individer man bör rikta aktiviteter och erbjudanden mot för att förhindra churn. Vi analyserar alla relevanta kunddata och bygger en algoritm baserat på lämpliga statistiska modeller. Vår leverans består i att automatiskt identifiera de kunder som mest troligt kommer lämna företaget inom den närmaste tiden med hög träffsäkerhet. Algoritmen kan därefter implementeras i företagets affärssystem för att automatisera analysen och kontinuerligt assistera marknadsavdelningen i det förebyggandet arbetet. Denna ”rullande” dataanalys möjliggör dessutom att modellerna och algoritmen kan finjusteras och uppdateras efterhand.