Att utveckla nya och effektiva metoder för analys av stora och komplexa datamängder kräver kunskaper inom främst statistisk analys men också kunskaper om moderna analysalternativ inom områden som maskininlärning och AI (artificiell intelligens).

Med gedigen forskningserfarenhet har vi bredd och djup i vår kompetens som gör att vi i respektive analys låter problemställningen och data avgöra val av metod. Vi utvecklar innovativa algoritmer och metoder där innovationen främst ligger i

  • Effektivitet och komplexitet: Utifrån respektive problemställning utvecklar vi anpassade metoder med relevanta inslag från forskningsfronten. Vi hindras inte av teoretiska svårigheter utan låter förutsättningarna styra val av metod.
  • Skräddarsydda och kompletta analysverktyg: Istället för att erbjuda standardiserade lösningar på avgränsade problem utgår vi från varje kunds specifika behov och utvecklar heltäckande, behovsstyrda lösningar som tar Er hela vägen till målet.
  • Kombinationen av datakällor: Interna databaser kan kompletteras med externa datakällor, exempelvis persondatabaser, konkurrentdata och sociala medier för ytterligare hävstång i informationsutvinningen.