Vi ger Er förutsättningar för effektiva datadrivna beslutsprocesser och värdeskapande åtgärder. Med våra analyslösningar extraherar vi nya insikter från Era data, vilket ger er möjlighet att fatta smartare, uppdaterade och faktabaserade beslut. Vi hjälper Er att öka intelligensen i Ert Business intelligence arbete och våra analyslösningar kan vid behov integreras i olika CRM och affärssystem. Våra lösningar genererar värdeskapande inom flera olika områden. Här följer några exempel.

Kundinsikter
Kundinsikter är förståelse och tolkning av kunddata, beteenden och feedback som kan användas för produktutveckling och förbättrade kundrelationer. Genom att lära känna sina kunder ges förutsättningar för att etablera långsiktiga och lönsamma kundrelationer.

Vi kompletterar Era egna kund/användardata med ytterligare variabler från befolkningsdatabaser och får på så vis kraftfulla dataunderlag för att extrahera detaljerad, komplett och korrekt information för nyskapande åtgärder.

Genom olika typer av dataanalyser genererar vi exempelvis

  • detaljerad information om Er kundpopulation.
  • identifikation av Era nyckelkunder och deras egenskaper.
  • identifikation av nya potentiella kunder och marknader samt effektiva rekryteringskanaler för nya kunder.
  • insikter för att minimera kundbortfall genom att identifiera vilka kunder som har ökad benägenhet att lämna och varför s.k. Churnanalys.
  • insikter för optimerat produkt/tjänsteutbud och utveckling av helt nya produkter.
  • insikter för anpassad kommunikation och riktad marknadsföring till specifika segment av kunder. Kundnöjdhet och lojalitet ökar då varje enskild kund tillhandahåller, för kunden, relevant information.
  • insikter för effektiv uppbyggnad av hjälpcenter eller supportinformation.

Prediktion
Vi bygger prediktiva modeller för operativa processförbättringar med hjälp av moderna metoder inom maskininlärning. Det kan handla om prediktion av efterfrågan/försäljning, prediktera utfall av olika utbudsalternativ eller utformning av kontaktytor med kunder såsom hemsida, mail, sociala medier etc. Vidare bygger vi modeller för att identifiera s.k. ”triggers” – händelser som föregår ett specifikt köp, beteende eller förändring hos kunder.

Analyser för myndigheter
För myndigheter genererar våra analyser insikter som möjliggör anpassning och utveckling av verksamheten. Att exempelvis kartlägga användare och icke-användare av offentliga tjänster möjliggör att man kan arbeta riktat mot olika grupper och utforma verksamheten så att den i ökad grad uppfyller myndighetens uppdrag och mål.

Optimerad Marknadsföring
Med Market Mix Modeling kvantifierar vi effekterna av olika marknadsföringsstrategier. Vi analyserar hur mycket varje marknadsföringsinsats bidrar till försäljning och marknadsandel och hur Ni bäst lägger upp en effektiv marknadsföringsstrategi med avseende på ROI.

Optimering av kundupplevelsen (Customer Experience Optimization)
Kundupplevelse baseras på summan av all interaktion kunden har med Ert varumärke. Då kunden har makten att välja är optimering av kundupplevelsen avgörande. Vi analyserar Era kunddata för att ta reda på hur dina kunder agerar under en köpprocess; är de nöjda, avbryter de köp, avregistrerar sig från nyhetsbrev, hur beter de sig i kontakt med kundservice? Från sociala medier hämtar vi ytterligare information hur kunder och andra uppfattar Ert varumärke. Våra analysunderlag ger er förutsättningar för att anpassa och förbättra kundupplevelsen.

Revenue management
Intäktsoptimering handlar om att sälja rätt produkt, till rätt kund, vid rätt tid, för rätt pris och rätt paketerad. Intäktsoptimering används främst inom flyg-, hotell- och biluthyrningsbranschen men kan med fördel användas i många andra branscher. Vi arbetar med modeller för dynamisk prissättning genom att förutspå bland annat tillgång och efterfrågan och justera priser därefter. Det finns många variabler att ta hänsyn till i dynamisk prissättning; konkurrenternas priser, lagerstatus, var kunderna bor, tiden på dagen och kundernas historik är bara några exempel.